220 Mpzp Gościnna, Kolista

220 Mpzp Gościnna, Kolista

Wyłożenie do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie Kamienica 
na południe od ulicy Gościnnej, w rejonie ulicy Kolistej

 

Projekt uchwały

Projekt prognozy