209 Mpzp Orchidei,Czeremchowa

209 Mpzp Orchidei,Czeremchowa

Wyłożenie do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu  położonego w rejonie ul. Orchidei i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Projekt uchwały

Projekt prognozy