211 Mpzp Polna

211 Mpzp Polna

Wyłożenie do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego teren położony w Lipniku w rejonie ulicy Polnej

 

 

Projekt uchwały