104 Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 

Uchwała w sprawie studium

Załącznik nr 1 do uchwały – część 1 studium „Stan miasta i uwarunkowania rozwoju”

1.1 stan istniejący

1.2 mieszkalnictwo i usługi aktywności gospodarczej

1.3 stan środowiska przyrodniczego, dziedzictwo kulturowe

1.4 infrastruktura techniczna - komunikacja

1.5 infrastruktura techniczna - gaz, elektroenergetyka, ciepło

1.6 infrastruktura techniczna – gospodarka wodno-ściekowa

 

 Załącznik nr 2 do uchwały – część 2 studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta”

2.1 strefy funkcjonalno-przestrzenne miasta

2.2 ochrona dziedzictwa kulturowego

2.3 obszary i obiekty chronione

2.4 kierunki rozwoju systemów komunikacji

2.5 kierunki rozwoju systemów infrastruktury wodno-ściekowej

2.6 kierunki rozwoju systemów infrastruktury ciepło, gaz, elektroenerg.

2.7 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

 Załącznik nr 3 do uchwały – część 3 studium „Synteza ustaleń studium”

3.1 pomniejszony rysunek studium

3.2 strefy funkcjonalno-przestrzenne miasta (synteza)

 

Załącznik nr 4 do uchwały – rysunek studium w skali 1:10000

 

Załącznik nr 5 do uchwały – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu studium

 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko