141 Mpzp - Czeladnicza, Królewska

UCHWAŁA NR LIX/1386/2010

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

 

Rada Miejska

uchwala

 

§ 1.

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej - zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:10 000.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu.