UCHWAŁA  NR XLIII/1019/2009

RADY MIEJSKIEJ  W  BIELSKU - BIAŁEJ

Z DNIA 2 CZERWCA 2009 ROKUw    sprawie    przystąpienia    do    sporządzenia    miejscowego    planu    zagospodarowania przestrzennego   dla   obszaru     śródmieścia   położonego   na   zachód   od   rzeki   Białej do terenów kolejowych.Na    podstawie    art.    18    ust.    2    pkt.    5    ustawy    z    dnia    8    marca    1990    roku o  samorządzie  gminnym  (jednolity    tekst    Dz.  U.  z    2001  r.  Nr  142  poz.  1591,  z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  z  2003  roku  Nr  80,  poz. 717, z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Miejska

u c h w a l a

 

 

§ 1

 

Prezydent   Miasta   przystąpi   do   sporządzenia   miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego   dla   obszaru    śródmieścia    położonego   na   zachód   od   rzeki   Białej do terenów kolejowych – zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały w skali 1 : 10 000.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zobacz załącznik graficzny do uchwały