185 Studium

UCHWAŁA NR X/165/2015
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 25 sierpnia 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U z 2015 r., poz. 199, z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska

uchwala


§ 1.

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w granicach administracyjnych miasta.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.