182 zmiany Mpzp informacja o obszarach zagrożonych powodzią

UCHWAŁA NR X/163/2015
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 25 sierpnia 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. Nr 594, z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4, art. 27, art. 33 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 199, z późniejszymi zmianami), oraz art. 88 f ust. 5, 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 4

 

Rada Miejska 

u c h w a l a


§ 1.

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia zmiany:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenów zieleni w Bielsku-Białej (uchwała Nr XLIV/1074/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 roku, ogłoszenie w Dz. U. Woj. Śl. z 09.09.2014 r., poz. 4540);
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług, obejmującego obszar położony w Komorowicach Krakowskich pomiędzy ulicą Bestwińską a rzeką Białą, na północ od oczyszczalni ścieków (uchwała Nr LVIII/1846/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2006 roku, ogłoszenie w Dz. U. Woj. Śl. z 28.06.2006 r., poz. 2139);
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług, obejmującego tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie boiska pomiędzy ulicami Olimpijską i Laurową (uchwała Nr XV/361/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 września 2007 roku, ogłoszenie w Dz. U. Woj. Śl. z 05.11.2007 r. Nr 187, poz. 3435);
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie, przy ul. Komorowickiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego (uchwała Nr IX/175/2003 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 kwietnia 2003 roku, ogłoszenie w Dz. U. Woj. Śl. z 09.06.2003 r. Nr 51, poz. 1586), zmieniającego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej;
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment przebiegu ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza), w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Rzeźniczej (Uchwała Nr XLV/1103/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014 r., ogłoszenie w Dz. U. Woj. Śl. z 08.10.2014 r., poz. 5098);
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza) (uchwała Nr LVIII/1848/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2006 roku, ogłoszenie w Dz. U. Woj. Śl. z 14.08.2006 r. Nr 97, poz. 2640);
7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu (Uchwała Nr L/1182/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009 roku, ogłoszenie w Dz. U. Woj. Śl. z 23.02.2010 r. Nr 31, poz. 445);
8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie usług, obejmującego teren położony w obrębie Lipnik, przy ulicach Broniewskiego i PCK (Uchwała Nr XX/560/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 stycznia 2008 roku, ogłoszenie w Dz. U. Woj. Śl. z 07.04.2008 r., poz. 1404);
9) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla bulwarów rzeki Białej w rejonie ulic gen. Bora-Komorowskiego, Partyzantów, Leszczyńskiej, gen. Maczka (Uchwała Nr XL/945/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 kwietnia 2009 roku, ogłoszenie w Dz. U. Woj. Śl. z 29.05.2009 r. Nr 92, poz. 2001);
10) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej (Uchwała Nr XIII/294/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011 roku, ogłoszenie w Dz. U. Woj. Śl. z 12.01.2012 r., poz. 119);
11) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej (Uchwała Nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku, ogłoszenie w Dz. U. Woj. Śl. z 07.10.2009 r. Nr 179, poz. 3270).


§ 2.

Integralną część niniejszej uchwały stanowią załączniki graficzne Nr 1 do 4, w skali 1: 10 000.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zobacz załącznik  nr 1 do uchwały

Zobacz załącznik  nr 2 do uchwały

Zobacz załącznik  nr 3 do uchwały

Zobacz załącznik  nr 4 do uchwały