UCHWAŁA NR III/24/2014

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar w rejonie drogi S-69, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594, z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. poz. 647 z 2012 roku, z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska

u c h w a l a

§ 1. Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar w rejonie drogi S-69, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka, zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:5 000.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zobacz załącznik do uchwały