172 Mpzp - Wczasowa

UCHWAŁA NR XXXVIII/916/2014
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 4 lutego 2014 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru położonego przy ulicy Wczasowej


Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późniejszymi zmianami), oraz art. 3  ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późniejszymi zmianami),

 

Rada Miejska

uchwala:


§ 1.

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wczasowej – zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały w skali 1:5000.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zobacz załącznik do uchwały