UCHWAŁA NR XLIII/865/2018

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany uchwały Nr V/83/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie wytwórczości  i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni  ścieków w Bielsku-Białej

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, z późn . zm.), art. 3 ust. 1, art. 14 ust. I , 2, 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz.  1073 z późn. zm.),

 

Rada Miejska

u c h w a l a

 

§1. 1. Prezydent Miasta  przystąpi   do   sporządzenia   zmiany   uchwały   Nr   V/83/2007   Rady   Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz  oczyszczalni  ścieków  w Bielsku-Białej (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym  Woj. Śl. nr 52 poz. 1128 z dnia 27 marca 2007 r.);

2. Zmiana dotyczy obszaru oznaczonego na załączniku graficznym do uchwały w skali 1:10000

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.