208_mpzp Karpacka, Skarpowa, ciek bez nazwy

Uchwała Nr XXXVIII/752/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami:
Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.),

Rada Miejska
u c h w a l a

1.

  1. Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej (uchwała Nr VIII/168/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 czerwca 2011 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. nr 169 poz. 3139 z dnia 5 sierpnia 2011 r.).
  2. Zmiana dotyczy obszaru oznaczonego na załączniku graficznym do uchwały w skali 1:10000.

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.