204 Mpzp-Kamienica cmentarze, Karpacka

Uchwała Nr XXXII/613/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

 

Rada Miejska
u c h w a l a

 

§1. 

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką, zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:10000.

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki