199 Zmiana mpzp Bohaterów Monte Cassino, Zwierzyniecka

UCHWAŁA NR XXVII/525/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 21 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Bielsku-Białej Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późniejszymi zmianami),


Rada Miejska
u c h w a l a


§ 1.

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Bielsku-Białej Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej (uchwała Nr XLVII/1557/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2005 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. nr 120 poz. 3004 z dnia 29 września 2005 r.), dotyczącej Rozdziału II § 1 ust.1 pkt 1 lit. e, zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:10000.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski