151 Mpzp - Gościnna, potok Dębowiec

UCHWAŁA NR VII/142/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 17 maja 2011 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami),

 

Rada Miejska
u c h w a l a


§ 1.

Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w obrębie Kamienica w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec, zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1 : 2000.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Zobacz załącznik do uchwały