053 Mpzp - wytwórczość i usługi - Międzyrzecka, Monte Cassino

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie  wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik nr 1 -    Rysunek planu w skali 1:2000.

Zobacz załącznik nr 1a -  Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10000.

Zobacz załącznik nr 2 -    Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.

Zobacz załącznik nr 3 -    Rozstrzygnięcia  o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresie infrastruktury technicznej. 

 

!!!Część ustaleń planu została zmieniona przez plany nr 110, 130, 150!!!