052 Mpzp - wytwórczość i usługi - oczyszczalnia ścieków
pomiędzy granicą miasta i rzeką Wapienica

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie  wytwórczości i usług obejmujący obszar na północ od oczyszczalni ścieków, pomiędzy granicą miasta i rzeką Wapienicą

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny - rysunek planu w skali 1:2000