051 Mpzp - wytwórczość i usługi - Hodowców, Monte Cassino

051 Mpzp - wytwórczość i usługi - Hodowców, Monte Cassino

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie  wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik nr 1 -   Rysunek planu w skali 1:2000.

Zobacz załącznik nr 1a - Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10000.

Zobacz załącznik nr 2 -   Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

 

!!!Zmieniony częściowo przez plan 190!!!