050 Mpzp - "Trzy Lipki" - Zuchów, Portowa, Pienińska

 

 050 Mpzp - "Trzy Lipki" - Zuchów, Portowa, Pienińska

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie katastralnej Stare Bielsko, dla terenów wzgórza „Trzy Lipki", w rejonie ulic Zuchów, Portowej oraz Pienińskiej.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu w skali l :2000 oraz wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym,

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Zobacz załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.