049 Mpzp - mieszkalnictwo rezydencjalne - Janowicka, Pod Kasztanem

 

 049 Mpzp - mieszkalnictwo rezydencjalne - Janowicka, Pod Kasztanem

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej w Hałcnowie, w rejonie ulic: Janowickiej, Pod Kasztanem, 13 Zakrętów, Marynarskiej, Oksywskiej, Pod Dębem, KaszubskiejZobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1:2000, 

Zobacz załącznik nr 1a -Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10000.

Zobacz załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

Zobacz załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. graficzny do uchwały - rysunek planu w skali 1:2000