045 Mpzp - usługi i mieszkalnictwo - Oświęcimska, Andersa

 045 Mpzp - usługi i mieszkalnictwo - Oświęcimska, Andersa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Aleksandrowice, przy ulicy Oświęcimskiej i alei Generała Andersa, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska Białej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000