029 Mpzp - Bohaterów Monte Cassino, Warszawska, Okrężna

 029 Mpzp - Bohaterów Monte Cassino, Warszawska, Okrężna

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino, Warszawską, Okrężną oraz Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych „Bosmal” - zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000 

 

 

!!! Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 123 !!!