023 Mpzp - cmentarz dla parafii Św. Brata Alberta - tory kolejowe, ulica Rzemieślnicza

 023 Mpzp- cmentarz dla parafii
Św. Brata Alberta -
tory kolejowe, ulica Rzemieślnicza

 

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej w zakresie cmentarza dla parafii Św. Brata Alberta, obejmujący teren na południe od torów kolejowych, ograniczony od wschodu ulicą Rzemieślniczą, od zachodu granicą zakładu „Befama”

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny do uchwały - rysunki planu w skali 1:2000:

plansza podstawowa

plansza uzbrojenia