182 zmiany Mpzp informacja o obszarach zagrożonych powodzią

Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego

 

Zobacz uchwałę z załącznikami