178 Zmiana STUDIUM Nowopiekarska

178 Zmiana STUDIUM Nowopiekarska

 

 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 

 

Uchwała w sprawie zmiany Studium

Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunki nr 1 – 8 z wyodrębnionymi zmianami;
2) załączniki zawierające ujednolicone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Bielska-Białej:
a) załącznik nr 2 – część 1 studium „Stan miasta i uwarunkowania rozwoju”,
b) załącznik nr 3 – część 2 studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta”,
c) załącznik nr 4 – część 3 studium „Synteza ustaleń studium”,
d) załącznik nr 5 – rysunek studium w skali 1:10000;