162 Zmiana Studium (w 4 obszarach)

162 Zmiana Studium
(w 4 obszarach) 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 Uchwała w sprawie zmiany Studium .

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunki z wyróżnionymi zmianami oznaczone numerami 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7a, 7b, 7c, 7d;

2) załączniki zawierające ujednolicone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej:

a) załącznik nr 2 – część 1 studium „Stan miasta i uwarunkowania rozwoju”,

b) załącznik nr 3 – część 2 studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta”,

c) załącznik nr 4 – część 3 studium „Synteza ustaleń studium”,

d) załącznik nr 5 – rysunek studium w skali 1:10000;

3) załącznik nr 6 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany Studium.