132 Mpzp - teren w Wapienicy, ul. Leśników

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  obejmujący teren położony w  Wapienicy, w rejonie ul. Leśników

 

Zobacz uchwałę - tekst planu 

Zobacz załącznik graficzny nr 1 –   rysunek planu w skali 1:1000;

Zobacz załącznik graficzny nr 1a –  wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie  o sposobie realizacji, zapisanych w  planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.