131 Mpzp - rejon ulic Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej.

 

 Miejscowy    plan    zagospodarowania przestrzennego  dla  obszaru  obejmującego  teren  w  rejonie  ulic  Olszówka,  Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu 

Zobacz załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000

Zobacz załącznik graficzny nr 1a - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

Zobacz załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

!!!Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plan nr 163!!!