130 Mpzp - Rudawka w Wapienicy

 

130 Mpzp - obejmujący teren przy ulicy Rudawka w Wapienicy w Bielsku-Białej

 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  obejmujący teren przy ulicy Rudawka w Wapienicy w Bielsku-Białej 

Zobacz uchwałę - tekst planu 

Zobacz załącznik graficzny nr 1 –   rysunek planu w skali 1:2000;

Zobacz załącznik graficzny nr 1a –  wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1:10000; 

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie  o sposobie realizacji, zapisanych w  planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.