128 Mpzp -  Armii Krajowej, Młodzieżowa i Karbowa

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony pomiędzy Aleją Armii Krajowej, ulicami Młodzieżową  i  Karbową oraz granicą zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina”

  

Zobacz uchwałę - tekst planu 

Zobacz załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000

Zobacz załącznik graficzny nr 1a - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w skali 1:10000 

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

!!!Ustalenia planu zostały częściowo zastąpione ustaleniami planu nr 157 oraz przez plan nr 163!!!