126 Mpzp - mieszkalnictwo, usługi i zieleń - Braterska

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i zieleni w rejonie ul. Braterskiej w Bielsku-Białej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu. 

Zobacz załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1 : 2000. 

Zobacz załącznik nr 1a – Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska – Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym; 

Zobacz załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu plan;

 

!!!Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 149!!!