124 Mpzp - w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, w rejonie ul. Kolistej 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, w rejonie ul. Kolistej

  

Zobacz uchwałę - tekst planu 

Zobacz załącznik graficzny nr 1 –   rysunek planu w skali 1:2000;

Zobacz załącznik graficzny nr 1a –  wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1:10000;

Zobacz załącznik nr 2 – informacja o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu

Zobacz załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

 

Plan był zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który w dniu 4.11.2011 roku wydał wyrok, w którym, w częściach odnoszących się do ZPK „Gościnna Dolina”, stwierdził nieważność:
1) § 5 pkt. 6 lit. e in fine oraz § 16 – w zakresie odnoszącym się do jednostek  Z-2 i  Z-3,
2) § 12 i § 8 pkt. 2 w zakresie odnoszącym się do jednostki MN-03
Na wyrok WSA Gmina wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 25.04.2012 roku oddalił skargę.