123 Mpzp - Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów

123 Mpzp - Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów  w Bielsku-Białej.

 

Zobacz uchwałę z załącznikami

 

Wojewoda Śląski wobec uchwały wydał rozstrzygnięcie nadzorcze  Nr IFIII.4131.34.2013 z dnia 2.08.2013 roku, w którym stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej zapisów:
- § 18 pkt. 1 lit. b w zakresie słów: „we wschodniej części terenu”
- § 19 pkt. 2 lit. b
w/w zapisy przestały obowiązywać, w pozostałej części uchwała obowiązuje