122 Mpzp - Klubowa, Monte Cassino

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od ulicy Klubowej do ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-Białej. 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1 : 2000; 

Zobacz załącznik nr 1a – Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska – Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym; 

Zobacz załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

 

!!!Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 143!!!