121 Mpzp - usługi - boisko Olimpijska i Laurowa

 121 Mpzp - usługi -
boisko Olimpijska i Laurowa

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług, obejmujący tereny położone w obrebie Komorowice Krakowskie w rejonie boiska pomiędzy ulicami Olimpijska i Laurowa

 

Zobacz uchwałę - tekst planu 

Zobacz załącznik graficzny nr 1 –   rysunek planu w skali 1:1000;

Zobacz załącznik graficzny nr 1a –  wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym; 

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.