119 Mpzp - Paproci, Bystrzańska, Generała Maczka

119 Mpzp - Paproci, Bystrzańska, Generała Maczka

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla terenów  pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka, oraz potokiem Straceńskim, w gminach katastralnych Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu 

Zobacz załącznik graficzny nr 1 –   rysunek planu w skali 1:2000;

Zobacz załącznik graficzny nr 1a –  wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1:10000;

Zobacz legendę do załącznika nr 1a

Zobacz załącznik nr 2 – informacja o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu

Zobacz załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.