111 Mpzp - komunikacja - Drobniewicza

111 Mpzp - komunikacja -
Drobniewicza

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki

  

Zobacz uchwałę - tekst planu. 

Zobacz załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1 : 2000; 

Zobacz załącznik nr 1a – Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska – Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym; 

Zobacz załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

 

!!!Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plan nr 163!!!

!!!Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plan nr 183!!!