108 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Orchidei, Wyzwolenia

 108 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Orchidei, Wyzwolenia

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący teren położony w Lipniku i Hałcnowie, w rejonie ulic Orchidei i Wyzwoleniaw

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000,

Zobacz załącznik nr 1a - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej