107 Mpzp - Monte Cassino, rzeka Wapienica, Alabastrowa, linia kolejowa

107 Mpzp - Monte Cassino, rzeka Wapienica, Alabastrowa, linia kolejowa

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko – Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1 : 2000.

Zobacz załącznik nr 1a – Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska – Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

Zobacz załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

Zobacz załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.