103 Mpzp - wytwórczość i usługi - Bestwińska, rzeka Biała

 103 Mpzp - wytwórczość i usługi - Bestwińska, rzeka Biała

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług, obejmujący obszar położony w Komorowicach Krakowskich pomiędzy ulicą Bestwińską a rzeką Białą, na północ  od oczyszczalni ścieków

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000,

Zobacz załącznik nr 1a - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10 000.

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.