102 Mpzp - Bulwary Białej

102 Mpzp - Bulwary Białej

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DLA BULWARÓW RZEKI BIAŁEJ w rejonie ulic gen. Bora Komorowskiego, Partyzantów, Leszczyńskiej, gen. Maczka

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1 : 2000.

Zobacz załącznik nr 1a – Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska – Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

Zobacz załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu plan;

Zobacz załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach stwierdzający nieważność kilku punktów uchwały