099 Mpzp - stoki Debowca i Szyndzielni

099 Mpzp - Szyndzielnia Dębowiec

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego stoki Dębowca i Szyndzielni

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu 

Zobacz załącznik graficzny nr 1 –   rysunek planu w skali 1:2000;

Zobacz załącznik graficzny nr 1a –   wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

Zobacz załącznik nr 2 – informacja o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Zobacz załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

!!!Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 170!!!