098 Mpzp - mieszkalnictwo - Jedwabnicza, Kołodziejska

 

098 Mpzp - mieszkalnictwo - Jedwabnicza, KołodziejskaMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  obejmujący obszar w Starym Bielsku pomiędzy linią kolejową, rzeką Wapienicą, północnym obrzeżem ulicy Zapłocie Małe oraz ulicami Jedwabniczą i Kołodziejską w Bielsku-Białej

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu 

Zobacz załącznik graficzny nr 1 –   rysunek planu w skali 1:2000;

Zobacz załącznik graficzny nr 1a –  wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem;

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu

Zobacz załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.