096 Mpzp - mieszkalnictwo - Polna, potok Niwka

096 Mpzp - mieszkalnictwo -
Polna, potok Niwka 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący teren położony w Lipniku na północ od ulicy Polnej do potoku Niwka.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Załącznik graficzny nr 1 – Zobacz rysunek planu w skali 1:2000  
Zobacz wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczonymi granicami opracowania;

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.