095 Mpzp - zespól sportowo rekreacyjny - Ochota

  

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Ochota w Bielsku- Białej

  Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1 : 2880.

Zobacz załącznik nr 1a - Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10000.

Zobacz załącznik nr 2 - Informacje o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.