089 Mpzp - mieszkalnictwo - Sucha, Startowa

 

 089 Mpzp - mieszkalnictwo -
Sucha, Startowa

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący teren położony w gminie katastralnej Mikuszowice Śląskie, przy ulicy Suchej, w rejonie ulicy Startowej.

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny nr 1 - Rysunek planu w skali 1:1000;

Zobacz załącznik graficzny nr 1a – Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

Zobacz załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

Zobacz załącznik nr 3 – Informacje o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej.