088 Mpzp - wschodnia obwodowa -odcinek od węzła "Komorowice-Rosta" do węzła "Krakowska"

  088 Mpzp - wschodnia obwodowa -odcinek od węzła "Komorowice-Rosta" do węzła "Krakowska"

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska- Białej w ciągu dróg ekspresowych S- 1, S- 69 na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta” do węzła „Krakowska” 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1 : 2000.

Zobacz załącznik nr 1a - Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10000.

Zobacz załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

Zobacz załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

 

!!!  Dokonano zmian planem 139146 !!!