081 Mpzp - usługi - Broniewskiego, PCK

 081 Mpzp - usługi - Broniewskiego, PCK

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług obejmującego teren położony w gm. kat. Lipnik  przy ulicach Broniewskiego i PCK zmieniającego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1 : 1000.

Zobacz załącznik nr 1a – Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska – Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1 : 10000.

Zobacz załącznik nr 2 – Informacje o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.