078 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Cieszyńska i zachodnia granica miasta

 078 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Cieszyńska i zachodnia granica miasta

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w gminach katastralnych Wapienica  i Jaworze przy  ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1 : 2000.

Zobacz załącznik nr 2 – Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Bielska – Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1 : 10000.

Zobacz załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

 

!!!Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 147!!!