077 Mpzp - przemysł i rzemiosło - Bohaterów Monte Cassino, Zwierzyniecka

 
077 Mpzp - przemysł i rzemiosło - Bohaterów Monte Cassino, Zwierzyniecka

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła, obejmujący tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000

oraz wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Zobacz załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

Zobacz załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.